PREDSTAVITEV ZVEZE LOVSKIH DRUŽIN PTUJ-ORMOŽ

Zveza lovskih družin (ZLD) Ptuj – Ormož združuje 24 lovskih družin. Zveza je bila ustanovljena že daljnega leta 1921 in ves ta čas uspešno združuje lovce in lovske družine svojega območja. Razvija vse oblike lovskega delovanja, od strokovnega dela in usposabljanja, lovskega izobraževanja, lovskega strelstva in kinologije, pa do vseh potrebnih organizacijskih dejavnosti kot vezni člen med lovskimi družinami in Lovsko zvezo Slovenije. Posebno pozornost ZLD posveča razvoju lovske kulture in ohranjanju lovske tradicije.  Eden od osnovnih ciljev ZLD je skrb za varstvo divjadi kot dela našega naravnega bogastva, s tem pa tudi trajnostni razvoj in varovanje naravnega okolja.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za PREDSTAVITEV ZVEZE LOVSKIH DRUŽIN PTUJ-ORMOŽ

Novice Informacije V Sloveniji razglašena visoka stopnja ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge

Generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v Uradnem listu št. 10/2021 izdal sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, ki je začel veljati 23. januarja.

Foto: Pixabay

Za celotno ozemlje Slovenije je določena visoka stopnja ogroženosti zaradi neugodne epizootiološke situacije glede afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v sosednjih državah.

Nujni ukrepi so prepoved prejemanja in odpreme živih divjih prašičev na druge lokacije, intenzivni odstrel divjih prašičev, prepoved in omejitev krmljenja na krmiščih, biovarnostni ukrepi v zvezi z lovom in ustrezno ravnanje z najdenimi poginulimi divjimi prašiči.

Z visoko stopnjo ogroženosti v Sloveniji je tako predviden tudi izredni odstrel divjih prašičev. Upravljavci lovišč bodo morali njihovo številčnost zmanjšati na minimum, da bi bil vpliv afriške prašičje kuge ob pojavu v Sloveniji čim manjši, hkrati pa bi lažje izkoreninili bolezen.

AKCIJSKI NAČRT upravljavcev lovišč v zvezi z zakonom o nujnih ukrepih zaradi APK

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Novice Informacije V Sloveniji razglašena visoka stopnja ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge

Izšel NOVI priročnik za vse lovce, rejce, higienike, veterinarje …

43. knjiga Zlatorogove knjižnice z naslovom Bolezni prostoživečih živali in varna priprava mesa divjadi že na sedežih območnih lovskih zvez.

Priročnik, ki so ga napisali veterinarski strokovnjaki – lovci in poklicni poznavalci obravnavanih veterinarskih področij – prof. dr. Gorazd Vengušt, doc. Diana Žele Vengušt, mag. Darko Veternik in mag. Štefan Vesel, omogoča vpogled v najnovejše izsledke s področja bolezni prostoživečih sesalcev in ptic ter varne priprave mesa divjadi za uporabo v kulinariki.

Avtorji jedrnato opisujejo predvsem možnosti prenosa bolezni na druge prostoživeče živali in opozarjajo na nevarnosti okužb domačih živali in človeka. Take bolezni, ki se z živali prenašajo tudi na ljudi, imenujemo zoonoze, ki jih je v zdajšnjem času največ in so velika grožnja človeštvu.

Prepoznava boleznih stanj in povzročiteljev pri  prostoživečih živalih ter načini ukrepanja ob ugotovitvi bolezni

Vsebina knjige z zoonotskega gledišča omogoča ustrezno poljudno in strokovno opisano informacijo o možnostih nastanka in razširitvi najpomembnejših bolezni pri prostoživečih živalih, prepoznavo bolezenskih stanj in njihovih povzročiteljev ter osnovnih načinov ukrepanja in ravnanja ob ugotovitvi bolezni (ali ugotovljenem poginu) v naravi.

Pomemben del besedila poučuje o higienskih in biovarstvenih ukrepih pri lovu in ravnanju s trupi uplenjene divjadi, o znamenjih bolezni ter nadaljnjem varnem ravnanju z uplenjenimi (ali poginulimi) živalmi. Seznanja nas o pravilnih postopkih ob iztrebljanju uplenjenih živali ter o osebni zaščiti pri lovu in po njem. Vse to zaradi samozaščite lovcev, preprečevanja prenosa bolezni na domače živali in ljudi ter preprečevanju okužbe in uporabe neustreznih živil živalskega izvora (mesa divjadi) potencialnih potrošnikov.

Praktični pripomoček za lovce, rejce, higienike, veterinarje …

Knjiga je napisana strokovno, vendar predstavljena dovolj poljudno, v razumljivem jeziku, brez nepotrebnih strokovnih izrazov in tujk ter z veliko mero praktičnih priporočil. Vso opisano problematiko in vsebino dopolnjujejo številne fotografije, skice in shematske priloge.

43. knjiga Zlatorogove knjižnice LZS je po letu 1981, ko je v tej knjižni zbirki izšla prva knjiga s podobno vsebino – veterinarja prof. dr. Staneta Valentinčiča Bolezni divjadi – dobrodošel sodobnejši, za zdajšnji čas dopolnjen pripomoček, namenjen širokemu krogu lovcev, upravljavcev populacij prostoživečih živali, rejcem domačih živali, higienikom in veterinarjem ter vsem tistim naravovarstvenikom, ki se ljubiteljsko ali poklicno ukvarjajo z obdelavo ali predelavo trupov (mesa) uplenjene divjadi. Vsebina je pomembna tudi za vse tiste, ki svoj prosti čas preživljajo pretežno v naravi in gozdu ter zato pogosto prihajajo v stik s prostoživečimi živalmi.

Boris Leskovic in dr. Arpad Köveš

 

Po en izvod knjige Zlatorogove knjižnice prejmejo vsi člani. Naročila dodatnih izvodov po e-pošti lzs@lovska-zveza.si. Cena knjige je 18 evrov.

Seznam vseh knjig Zlatorogove knjižnice je dostopen TUKAJ.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Izšel NOVI priročnik za vse lovce, rejce, higienike, veterinarje …

Z A K O N  O NUJNIH UKREPIH ZARADI AFRIŠKE PRAŠIČJE KUGE PRI DIVJIH PRAŠIČIH (ZNUAPK) 

Z A K O N  O NUJNIH UKREPIH ZARADI AFRIŠKE PRAŠIČJE KUGE PRI DIVJIH PRAŠIČIH (ZNUAPK) Uradni list RS, št.200/2020 z dne 29.12.2020

II. NUJNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE IN ZGODNJE ODKRIVANJE APK PRI DIVJIH PRAŠIČIH 
9. člen 
(izvajanje ukrepov) 
(1) Ukrepi iz tega poglavja se začnejo izvajati z dnem uveljavitve sklepa generalnega direktorja uprave, s katerim določi visoko stopnjo ogroženosti na podlagi epizootioloških razmer glede APK v sosednjih državah.
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen 
(ukrepi) 
(1) Nujni ukrepi, ki se izvajajo za preprečevanje in zgodnje odkrivanje APK pri divjih prašičih, so:
1. prepoved prejemanja in odpreme živih divjih prašičev na druge lokacije;
2. intenzivni odstrel divjih prašičev;
3. prepoved in omejitev krmljenja na krmiščih;
4. biovarnostni ukrepi v zvezi z lovom;
5. ustrezno ravnanje z najdenimi poginulimi divjimi prašiči.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se izvajajo na celotnem območju Republike Slovenije do pojava APK pri divjih prašičih, po pojavu APK pri divjih prašičih pa se še naprej izvajajo na območjih, ki niso določena kot območja z omejitvami.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se ukrepa iz 4. točke in 5. točke prvega odstavka tega člena v delu, ki se nanaša na obveznost prijave vsakega poginulega divjega prašiča, še naprej izvajata na območju celotne Republike Slovenije.
1. Prepoved prejemanja in odpreme živih divjih prašičev na druge lokacije
11. člen 
(prepoved prejemanja in odpreme) 
(1) Odprema živih divjih prašičev iz lovišč, obor za rejo divjadi, obor s posebnim namenom in lovnih obor na druge lokacije v Republiki Sloveniji je prepovedana.
(2) Prepovedana je odprema živih divjih prašičev v druge države članice Evropske unije in v tretje države.
(3) Prepovedano je prejemanje živih divjih prašičev iz drugih držav članic Evropske unije in iz tretjih držav.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je za namene reprodukcije dovoljena odprema divjih merjascev in svinj za pleme iz obor na druge lokacije v Republiki Sloveniji pod naslednjimi pogoji:
1. obora je registrirana in ima identifikacijsko številko gospodarstva (G-MID); živali v obori so označene in imetnik vodi register živali na gospodarstvu;
2. divji merjasec ali svinja za pleme, ki je namenjena za odpremo, je v obori izvora vsaj 30 dni pred odpremo oziroma od rojstva in na dan odpreme ne kaže kliničnih znakov bolezni;
3. odpremo dovoli uradni veterinar.
2. Intenzivni odstrel divjih prašičev
12. člen 
(intenzivni odstrel divjih prašičev) 
(1) Za zagotavljanje zmanjšanja populacije divjih prašičev upravljavci lovišč izvajajo intenzivni odstrel ob upoštevanju biovarnostnih ukrepov v skladu z načrtom ravnanja iz 4. člena tega zakona.
(2) Za vsakega odstreljenega divjega prašiča, razen divjega prašiča v lovni obori, ki presega letno osnovo iz tretjega odstavka tega člena, se upravljavcu lovišča izplača finančna spodbuda v pavšalnem znesku, in sicer za vsako odstreljeno žival obeh spolov v prvem življenjskem letu in za vsako žival ženskega spola 100 eurov na žival, za druge kategorije odstreljenih divjih prašičev moškega spola pa 50 eurov na žival.
(3) ZGS določi letno osnovo za odvzem divjih prašičev v loviščih in LPN (brez lovnih obor), ki je povprečje izvedenega letnega odvzema v posameznem lovišču v letih od 2013 do 2019. Ministrstvo letno osnovo za posamezno lovišče objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(4) Na podlagi podatkov iz evidence odstrela in izgub divjadi po predpisih, ki urejajo divjad in lovstvo (v nadaljnjem besedilu: evidenca odstrela in izgub divjadi) ministrstvo upravljavcu lovišča do 1. maja tekočega leta, za realizacijo odvzema divjih prašičev v skladu z drugim odstavkom tega člena v preteklem letu, po uradni dolžnosti izda odločbo o finančni spodbudi. Sredstva se izplačajo na podlagi dokončne odločbe.
(5) Ne glede na določbe zakona, ki ureja divjad in lovstvo, in zakona, ki ureja orožje, je pri izvajanju intenzivnega odstrela divjih prašičev dovoljena uporaba strelnih namerilnikov z napravo za elektronsko ojačevanje svetlobe oziroma z infrardečo napravo ali namerilnikov s termičnim (IR) senzorjem, če so izdelani ali predelani tako, da se pritrdijo na orožje ali so njegov sestavni del, in umetnih virov svetlobe.
(6) Sredstva za izvajanje četrtega odstavka tega člena se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.
3. Prepoved in omejitev krmljenja na krmiščih
13. člen 
(prepoved in omejitev krmljenja na krmiščih) 
(1) Na krmiščih za prostoživeče živali, do katerih lahko dostopajo divji prašiči, je:
1. prepovedano krmljenje z ŽSP;
2. dovoljeno zimsko krmljenje s silažo, senom in okopavinami;
3. za namene privabljanja dovoljeno le krmljenje s krmo neživalskega izvora.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za krmišča v lovnih oborah ne uporabljajo omejitve iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka.
4. Biovarnostni ukrepi v zvezi z lovom
14. člen 
(biovarnostni ukrepi v zvezi z lovom) 
Lovci morajo pri lovu na divje prašiče in izvajanju lova na drugo divjad v loviščih, kjer gospodarijo tudi z divjimi prašiči, upoštevati naslednje biovarnostne ukrepe:
1. čiščenje in razkuževanje obutve, opreme in vozil pred lovom in po njem ter kopanje psov;
2. v primeru skupinskih lovov odobritev vozil, ki se uporabljajo v lovišču, zlasti za prevoz odstreljenih divjih prašičev, s strani odgovorne osebe za izvajanje biovarnostnih ukrepov pri lovu ter za postopke z vozili pred lovom in po njem, oziroma preden zapustijo lovišče;
3. vodenje podatkov o udeležencih lova, razen individualnega lova; podatki zajemajo osebno ime, naslov in kontaktne podatke vsakega udeleženca; podatke zbira in hrani upravljavec lovišča;
4. postopek kategorizacije ŽSP (iztrebljeni organi, kože in drugi ŽSP), postavitev zabojnikov za ŽSP in neškodljivo odstranjevanje ŽSP;
5. prijava najdenih poginulih divjih prašičev v skladu s 15. členom tega zakona.
15. člen 
(prijava vsakega najdenega poginulega divjega prašiča) 
(1) Kdor v naravi najde poginulega divjega prašiča ali njegove ostanke, o tem takoj obvesti regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112.
(2) Obvestilo o najdbi poginulega divjega prašiča vsebuje najmanj naslednje podatke:
1. osebno ime najditelja in kontaktne podatke (telefonska številka oziroma e-naslov, naslov);
2. lokacijo (opis mesta, najbližji kraj, če je mogoče, koordinate x, y);
3. če je mogoče, spol in starost najdenega poginulega divjega prašiča;
4. čas najdbe;
5. morebitne vidne spremembe na poginulem divjem prašiču;
6. možnost dostopa do najdenega poginulega divjega prašiča (opis lokacije, dostopnih poti ipd.).
(3) Po prijavi najdbe:
1. najditelj vidno označi mesto najdbe poginulega divjega prašiča;
2. najditelj in vsak, ki je bil v stiku s poginulim divjim prašičem, čim bolj omeji svoje gibanje, pri čemer vsaj 72 ur oziroma do negativnega izvida preiskave na APK ne sme vstopati v objekte, kjer se redijo domači prašiči, in v obore z divjimi prašiči;
3. najditelj in vsak, ki je bil v stiku s poginulim divjim prašičem, čim prej očisti in razkuži obleko, obutev in opremo, ki je prišla v stik s poginulim divjim prašičem.
(4) Po prejemu obvestila regijskega centra za obveščanje uprava zapiše klic in podatke iz drugega odstavka tega člena vnese v evidenco najdenih poginulih divjih prašičev iz 60. člena tega zakona ter o tem obvesti Veterinarsko-higiensko službo Nacionalnega veterinarskega inštituta (v nadaljnjem besedilu: VHS).
(5) Najditelj je za najdbo in prvo prijavo istega poginulega divjega prašiča upravičen do finančne spodbude v višini 30 eurov.
(6) Če najditelj poleg obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena zagotovi tudi pomoč pri spravilu divjega prašiča do vozila in nakladanju na vozilo VHS, je upravičen do dodatne finančne spodbude v višini 100 eurov za vsakega divjega prašiča.
(7) Ne glede na določbe petega in šestega odstavka tega člena najditelju finančna spodbuda iz tega člena ne pripada, če gre za najdbo povoženega divjega prašiča.
(8) Najditelj vloži zahtevek za izplačilo finančne spodbude iz petega oziroma šestega odstavka tega člena pri upravi v 30 dneh od prijave najdbe poginulega divjega prašiča. Vzorec obrazca zahtevka je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave. V primeru uveljavljanja finančne spodbude iz šestega odstavka tega člena najditelj zahtevku priloži kopijo listine o odvozu ŽSP s podatki iz 1., 2., 3. in 4. točke drugega odstavka tega člena, ki jo ob prevzemu trupla poginulega divjega prašiča najditelju izda VHS v skladu s poglavjem III priloge VIII Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L št. 54 z dne 26. 2. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/797 z dne 17. junija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede zahtev za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki izvirajo iz Unije in se vanjo vrnejo, ker je tretja država zavrnila njihov vstop (UL L št. 194 z dne 18. 6. 2020, str. 1).
(9) Uprava na podlagi dokončne odločbe najditelju izplača finančno spodbudo iz tega člena iz proračuna Republike Slovenije.
16. člen 
(odvoz, vzorčenje in preiskave najdenih poginulih divjih prašičev) 
(1) Na podlagi prijave najdbe iz prejšnjega člena VHS opravi odvoz najdenih poginulih divjih prašičev z mesta najdbe do obrata kategorije 1, ki opravlja vmesne dejavnosti, odobrenega v skladu s predpisi, ki urejajo ŽSP. Vzorčenje in preiskave opravi Nacionalni veterinarski inštitut Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: NVI), vzorce in rezultate preiskav vnese v Informacijski sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (v nadaljnjem besedilu: EPI) ter o rezultatih obvesti upravo.
(2) Če odvoz najdenega poginulega divjega prašiča do zbirnega mesta ni mogoč, VHS obvesti upravo in zagotovi odvzem vzorcev.
(3) Za izvajanje nalog iz prvega odstavka tega člena NVI nabavi naslednjo opremo in sredstva (v nadaljnjem besedilu: oprema) za delovanje VHS:
1. vozila pick-up z neprepustno nadgradnjo in vitlom;
2. štirikolesnike, prikolice za prevoz štirikolesnikov s prikolico (zaprta);
3. prikolice za štirikolesnike (za prevoz kadavrov v gozdu), vitle za štirikolesnike;
4. mobilne razkuževalne postaje;
5. opremo za razkuževanje;
6. čistila in razkužila za razkuževanje opreme;
7. zaščitno obleko in obutev ter razkužila za osebno razkuževanje;
8. vreče oziroma banjice za prenos oziroma prevoz poginulih divjih prašičev;
9. tablične računalnike oziroma pametne telefone;
10. drugo potrebno opremo in material.
(4) Sredstva za izvedbo tega člena se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.
17. člen 
(prepoved odstranjevanja spodnjih čeljusti oziroma ločevanja drugih delov trupel najdenih poginulih divjih prašičev) 
(1) Ne glede na določbe zakona, ki ureja divjad in lovstvo, je prepovedano odstranjevati spodnjo čeljust ali kateri koli drugi del najdenega poginulega divjega prašiča, ne glede na ocenjeni vzrok pogina.
(2) Za namene evidentiranja izgub upravljavec lovišča kot dokaz za izgubo komisiji lovsko upravljavskega območja predloži podatke o odvozu najdenih poginulih divjih prašičev za svoje lovišče, ki jih pridobi od VHS.
Rovinj se z invazijo divjih svinj bori že več let, a tako blizu ljudem še niso prišle - 24ur.com
Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Z A K O N  O NUJNIH UKREPIH ZARADI AFRIŠKE PRAŠIČJE KUGE PRI DIVJIH PRAŠIČIH (ZNUAPK) 

Sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi APK – besedilo Uradni list RS

211. Sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20) generalni direktor Uprave za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja

S K L E P
o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

I

Za celotno ozemlje Republike Slovenije se določi visokastopnja ogroženosti zaradi neugodne epizootiološke situacije glede afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v sosednjih državah.

II

Z dnem uveljavitve tega sklepa se začnejo izvajati ukrepi iz II. poglavja Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20).

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-29/2021
Ljubljana, dne 21. januarja 2021
EVA 2021-2330-0006
Dr. Jernej Drofenik
v. d. generalnega direktorja
Uprave za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin

 

Radovan se je odpravil po drva, divji prašiči so ga razmesarili do kosti -  Svet24.siSlika iz spleta

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi APK – besedilo Uradni list RS

Danes objavljen sklep o visoki ogroženosti APK

Spoštovani,

obveščam vas, da je  v današnjem Uradnem listu št. 10/21 objavljen Sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih.

Lep pozdrav.

Aleksandra Hari

_______________________________________________________

mag. Aleksandra HARI, dr. vet. med.
Sektor za zdravje in dobrobit živali /
Animal Health and Welfare Division
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin /
The Administration of the Republic of Slovenia for Food safety, Veterinary sector and Plant protectionDunajska cesta 22
SI – 1000 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 300 13 24, F: +386 1 300 13 56
E: aleksandra.hari@gov.si
W: www.uvhvvr.gov.si

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Danes objavljen sklep o visoki ogroženosti APK

Od mladiča do vodljivega psa

Pozdravljeni!

Na spodnji povezavi si lahko ogledate kinološki filem s področja kinologije ki je nastal kot produkt razspisa komisije za kinologije pri LZS kateri so namenjeni usposobljenim članicam. Zraven prilagam še nekaj besed o samem filmu.

 

OdMladicaDoVodljivegaPsa – YouTube

 

Zadnji film ne namerava gledalcev poučevati kako šolati mladiča, temveč podaja širši vpogled sobivanja vodnika od časa že preden mladič pride v njegov dom, torej še pri vzreditelju pa vse do končanega osnovnega šolanja vodljivosti po programu vaj poslušnosti. Ustvarjalci filma so se odločili za ta pristop z zavedanjem, da ima vsak pasji mladič svoj karakter in da šolanje ni enostavno kopiranje ustaljenih vzorcev. Zato se se je treba posvetiti vsakemu individualnemu psu posebej in mu tako vzgojo kot potem tudi šolanje posebej prilagoditi. Zato smo predstavili vse dostopne oblike organiziranih tečajev v okviru lovske kinologije in priporočili obisk teh. Kajti izšolani in dobri inštruktorji so tisti, ki bodo vodnikom pomagali prebroditi tudi težave ali izkoristiti razlike v značajih njihovih psov. Film se začne z zaigranim prikazom vodenje poslušnega psa na lovu in se nadaljuje z mnenji vzrediteljev in inštruktorjev, ki svetujejo kako ravnati z mladičem skozi različna obdobja odraščanja, kdaj ga seznanjati z divjadjo in kako in katere tečaje obiskovati, da vzgojimo na koncu dobro vodljivega lovskega psa. Vzrediteljici lovskih pasem psov Aleksandar Dajčar in Andreja Strajnar v filmu obrazlagata in svetujeta o ravnanju z mladičem od vzreditelja do obdobja ko gremo z njim v prve pasje šole. O pasjem vrtcu, mali šoli in tečaju VP 1 in 2 po Programu osnovnega šolanja lovskih psov pa nas seznani inštruktor Anton Savorgnani.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Od mladiča do vodljivega psa

Osnove šolanja lovskih psov

Spletna povezava osnovnega šolanja psov :

 

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Osnove šolanja lovskih psov

LOVSKA krvodajalska akcija 2021

Letošnja vseslovenska lovska krvodajalska akcija v organizaciji Lovske zveze Slovenije, Rdečega križa Slovenije in Lovskega dobrodelnega združenja Diana poteka do konca marca 2021.

Slovenski lovci bomo tudi letos s sodelovanjem v lovski krvodajalski akciji pokazali svojo povezanost, pripadnost in pripravljenost pomagati. Druga vseslovenska lovska krvodajalska akcija zaradi epidemije covid-19 poteka nekoliko drugače. Skupinska udeležba ni možna, akcije se lahko krvodajalci udeležijo le z naročilom in predhodnim dogovorom o uri prihoda! V dogovoru z Rdečim križem Slovenije smo akcijo zato podaljšali do konca marca.

Podrobneje o:

covid-19 in  ukrepih pri krvodajalcih

Kdo lahko daruje kri?

Kako se pripraviti na odvzem krvi

Zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih ter preprečevanja možnih prenosov bolezni je transfuzijska služba uvedla dodatne zaščitne ukrepe,  s katerimi krvodajalcem in zaposlenim omogočajo varno okolje in varen odvzem krvi:

  • izvajajo prilagojene krvodajalske akcije, na katere krvodajalce vabijo preko sms vabila, v katerem prosijo za povratni klic za dogovor o dnevu in uri prihoda,
  • krvodajalci se lahko na odvzem naročite sami, tako da pokličete na najbližji transfuzijski center in se dogovorite o dnevu in uri prihoda,
  • krvodajalce že po telefonu, pred prihodom na odvzem krvi preverijo, če ustrezajo pogojem za darovanje krvi in prisotnost bolezenskih znakov morebitne okužbe,
  • na triažni kontrolni vstopni točki, ki je pred  vhodom v prostore, kjer se izvajajo odvzemi krvi, krvodajalcem izmerijo telesno temperaturo in ponovno preverijo ustreznost za darovanje krvi.

Kje potekajo krvodajalske akcije v januarju?

Lovci se lahko udeležijo krvodajalskih akcij v okviru delovnega časa transfuzijske službe v Ljubljani, Novem mestu, Mariboru, Ptuju, Slovenj Gradcu, Izoli, Jesenicah, Murski Soboti, Celju, Novi Gorici in Trbovljah, ali na spodaj navednih lokacijah.

Apače – v gasilskem domu

7.30-11h

02/321-22-71 ali 041/320 796

Pokličete lahko vsak dan med delovniki, 7h-15h.

18. 1.
Metlika – v gasilskem domu

7h-13h

051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 18. 1.

 

Žiri – v poslovni stavbi IKA

7h-13h

051/389 270, 051/671 147, 030/716 796

 

19. 1.

20. 1.

Sv. Jurij ob Ščavnici – v kulturnem in upravnem

središču

7.30-11h

02/321-22-71 ali 041/320 796

Pokličete lahko vsak dan med delovniki, 7h-15h

20. 1.
Kranj – v gasilsko reševalni službi

7h-13h

051/389 270, 051/671 147, 030/716 796

 

21. 1.
Rogaška Slatina – v kulturnem centru

7h-10.30

03/423-35-97

Pokličete lahko med delovniki, 7.30-15h

21. 1.
Ljubljana – v Zavodu RS za transfuzijsko

medicino

051/389 270, 051/671 147, 030/716 796

 

22. 1.

 

Idrija – v Osnovni šola Idrija

7h-13h

051/389 270, 051/671 147, 030/716 796

 

25. 1.

26. 1.

27. 1.

Oplotnica – v prostorih Občine Oplotnica

7.30 -11h

02/321-22-71 ali 041/320 796

Pokličete lahko vsak dan med delovniki, 7h-15h

27. 1.
Cerkno – v CŠOD Cerkno

7h-13h

051/389 270, 051/671 147, 030/716 796

 

28. 1.
Rogaška Slatina – v kulturnem centru

7h-10.30

03/423-35-97

Pokličete lahko med delovniki, 7.30-15h

28. 1.
Oplotnica – v prostorih Občine Oplotnica

7.30 -11h

02/321-22-71 ali 041/320 796

Pokličete lahko vsak dan med delovniki, 7h-15h

29. 1.
Ljubljana – v Zavodu RS za transfuzijsko

medicino

051/389 270, 051/671 147, 030/716 796

 

29. 1.
Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za LOVSKA krvodajalska akcija 2021

O risu v šolah tudi s pomočjo novega priročnika!

V okviru projekta LIFE Lynx je izšel priročnik z naslovom “Ekologija in varstvena biologija risov”, namenjen učiteljem v višjih razredih osnovne šole.

Priročnik upošteva učne načrte in omogoča podajanje snovi na primeru risa. Sestavljen je iz teoretske razlage za učitelja ter navodil in vaj za učence. Sledi zavihek “Želim znati še več”, kjer lahko svoje znanje po želji nadgradijo.

Učenci lahko skozi priročnik spoznajo risa in njegov življenjski prostor ter ga primerjajo z drugimi velikimi zvermi, ki živijo na območju Slovenije. Preizkusijo se lahko v prepoznavanju risov na podlagi fotografij (fotoidentifikacija), oblikujejo prehranjevalne splete, povežejo odnos med plenom in plenilcem, si ogledajo značilnosti lobanj različnih vrst, izračunajo delež genetskih okvar in stopnjo bioakumulacije nevarnih kovin pri volku in risu. Lahko tudi raziskujejo sami na podlagi priporočenega spletnega materiala.

Priročnik, ki je dosegljiv TUKAJ, sta pripravila Ana Pšeničnik, mag.ekol.biod., ter dr. Iztok Tomažič.

Foto: za LIFE Lynx dr. Miha Krofel

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za O risu v šolah tudi s pomočjo novega priročnika!

KUD o smernicah za upravljanje divjadi do leta 2030

Komisija za upravljanje z divjadjo (KUD) se je 14. januarja sestala na 6. videokonferenčni seji, ki je trajala od 17. ure pa kar do 23.15.

Dolga in naporna seja je bila namenjena eni sami točki dnevnega reda: obravnavi pripomb na Smernice za upravljanje divjadi v Sloveniji v obdobju 2021-2030.

Seje so se udeležili vsi člani komisije ter predsednik in podpredsednica komisije za statutarno pravne zadeve. Na začetku sta se seji pridružila tudi predsednik LZS mag. Lado Bradač in podpredsednik LZS mag. Aleš Klemenc ter direktor in strokovni sodelavec LZS.

Komisija je med seboj uskladila pripombe, ki jih bo pravna služba LZS uredila in posredovala Zavodu za gozdove Slovenije.

Na koncu se je komisija zgolj dotaknila aktualne tematikeObravnave Načrta ravnanja na podlagi Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih. Člani bodo svoje pripombe na ta dokument posredovali naknadno.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za KUD o smernicah za upravljanje divjadi do leta 2030