PREDSTAVITEV ZVEZE LOVSKIH DRUŽIN PTUJ-ORMOŽ

Zveza lovskih družin (ZLD) Ptuj – Ormož združuje 24 lovskih družin. Zveza je bila ustanovljena že daljnega leta 1921 in ves ta čas uspešno združuje lovce in lovske družine svojega območja. Razvija vse oblike lovskega delovanja, od strokovnega dela in usposabljanja, lovskega izobraževanja, lovskega strelstva in kinologije, pa do vseh potrebnih organizacijskih dejavnosti kot vezni člen med lovskimi družinami in Lovsko zvezo Slovenije. Posebno pozornost ZLD posveča razvoju lovske kulture in ohranjanju lovske tradicije.  Eden od osnovnih ciljev ZLD je skrb za varstvo divjadi kot dela našega naravnega bogastva, s tem pa tudi trajnostni razvoj in varovanje naravnega okolja.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za PREDSTAVITEV ZVEZE LOVSKIH DRUŽIN PTUJ-ORMOŽ

Priporočila o izvajanju skupnih lovov z gosti v času razglašene epidemije nalezljive bolezni covid-19

Priporočila o izvajanju skupnih lovov z gosti v času razglašene epidemije nalezljive bolezni covid-19

20. oktober 2020

19. oktobra 2020 je začel veljati Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20), ki velja 30 dni.

Foto: Urša Kmetec

Do sprejema posebnih ukrepov po Zakonu o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP), ki jih bo sprejela Vlada Republike Slovenije za preprečevanje in obvladovanje nalezljive bolezni covid-19, še nadalje veljajo ukrepi, ki jih določata Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 143/20; v nadaljevanju Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi) in Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20 in 143/20; v nadaljevanju: Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi), ki sta začela veljati 16. 10. 2020.

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi začasno prepoveduje prehajanje ljudi med statističnimi regijami. Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi pa začasno dovoljuje zbiranje do 6 ljudi pod pogojem, da je zagotovljena minimalna varnostna razdalja, v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na spletni stranii NIJZ.

Oba odloka določata tudi nekaj izjem, med drugim za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Pojasnilo, kaj je javna služba, smo že podali v predhodnem obvestilu!

Pod pogoji javne službe opravljajo lovske družine v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami naloge s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, med katerimi je tudi izvajanje načrtovanega odvzema divjadi v skladu z načrti upravljanja z divjadjo. Navedene naloge neposredno izvajajo člani lovskih družin.

Splošna omejitev gibanja oziroma prepoved zbiranja tako ne velja za člane lovskih družin, kadar v svojem lovišču, za katere imajo izdano lovsko izkaznico, izvajajo načrtovani odstrel in druge naloge s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo (ocenjevanje škod od divjadi in na divjadi, pregled in prevzem uplenjene divjadi, izvajanje nalog lovsko-čuvajske službe …).

Vsak član lovske družine je dolžan opravljati tiste naloge, ki jih glede na trenutne razmere določi vsaka posamezna lovska družina. Pri izvajanju nalog pa je dolžan upoštevati vsa higienska priporočila NIJZ.

V kolikor izvajate javno službo v času omejitve gibanja ljudi med 21. in 6. uro, potem prepoved za vas ne velja, kar je opredeljeno v 1. členu omenjenega odloka!

V javno službo konkretno sodi izvajanje lova na divje prašiče ali odstranitev povoženega kadavra divjadi s ceste. Morate pa predložiti ustrezno dokazilo (lovsko izkaznico za konkretno lovišče, podlaga je lahko tudi klic iz 112 oziroma obvestilo občana o povozu divjadi, torej vse, kar dokazuje, katero nalogo boste opravljali. V okvir javne službe sodi tudi lovsko čuvajska služba, kar dokazujete z izkaznico lovskega čuvaja.

Čeprav so skupni lovi, na katerih poleg članov lovskih družin pogosto sodelujejo tudi lovski gosti, ena izmed oblik lova, s katerimi lovci v skladu z letnim načrtom lovišča izvajamo odstrel divjadi, pa izjema, ki jo navedena odloka določata za opravljanje nalog javne službe, velja le za člane lovskih družin, ne pa tudi za lovske goste.

Za lovske goste so zavezujoče vse splošne omejitve prehajanja med statističnimi regijami, kot tudi prepoved zbiranja ljudi. Lov oziroma izvajanje skupnih lovov in vseh drugih aktivnosti javne službe po Zakonu in divjadi in lovu je tako omejeno na člane lovske družine, ki ima sklenjeno koncesijsko pogodbe za upravljanje z določenim loviščem.

Strokovno utemeljenost ukrepov, ki jih predpisujeta odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi, ugotavlja vlada Republike Slovenije vsakih 7 dni, ki ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, ali se ti ukrepi še naprej uporabljajo ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost,

Glede na navedeno, vas bomo obvestili o morebitni spremembi oziroma odpravi ukrepov.

Lovska zveza Slovenije

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Priporočila o izvajanju skupnih lovov z gosti v času razglašene epidemije nalezljive bolezni covid-19

Priporočila o izvajanju lovskih aktivnosti v času splošne omejitve zbiranja

Veljati je začel odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja v Republiki Sloveniji zaradi preprečitve širjenja covid-19. Kaj to pomeni za lovce?

Foto: Urša Kmetec

Danes, 9. 10. 2020, je začel veljati Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20), ki zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni covid-19 začasno omejuje oziroma prepoveduje zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji.

Odlok določa tudi nekaj izjem, med drugim za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Priporočila v celoti (pdf) TUKAJ

Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04. 120/06- OdI.US, 17/08, 46/04-Z0N, 31/18, 65/20 in 97/20-popr.) opravljajo tudi lovske družine v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami pod pogoji javne službe naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Konkretno tako izvajanje lova oziroma jesenskih skupnih lovov ali ukrepanje v primeru povoženja divjadi, ocenjevanja škod sodi pod področje Javne službe za področje divjadi in lovstva in se ob upoštevanju ukrepov NIJZ mora izvajati.

I. Javna služba za področje divjadi in lovstva:

Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04. 120/06- OdI.US, 17/08, 46/04-Z0N, 31/18, 65/20 in 97/20-popr.) opravljajo tudi lovske družine v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami pod pogoji javne službe naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer:

 1. izvajanje načrtovanih ukrepov za varstvo divjadi in življenjskega okolja ter ukrepov za ohranjanje in izboljševanje življenjskih razmer za divjad;
 2. izvajanje načrtovanega odvzema divjadi v skladu z načrti upravljanja z divjadjo ter izvajanje odstrela bolne ali poškodovane divjadi;
 3. sodelovanje pri izvajanju ukrepov preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in dostavljanje poginule divjadi v veterinarski pregled;
 4. vodenje predpisanih evidenc o uplenjeni in najdeni poginuli divjadi;
 5. zbiranje podatkov o divjadi in njenih odnosih z življenjskim okoljem po določeni metodologiji monitoringa;
 6. izvajanje načrtovanih ukrepov za preprečevanje škode od divjadi in na divjadi;
 7. ocenjevanje škod od divjadi in na divjadi;
 8. zagotavljanje povračila škod od divjadi lastnikom ali uporabnikom zemljišč;
 9. skrb za usposabljanje lovcev;
 10. komuniciranje z lastniki zemljišč in javnostjo;
 11. izvajanje nadzornih nalog, ki jih opravlja lovsko čuvajska služba;
 12. sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu v zvezi z divjadjo in lovstvom;
 13. izvajanje praktičnega dela lovskega izpita, kadar je to potrebno;
 14. izvajanje ukrepov za izboljšanje življenjskih razmer vseh vrst ptic in sesalcev v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave;
 15. poseganje v populacije prosto živečih vrst ptic in sesalcev v skladu s predpisi s področja varstva zavarovanih vrst in na način lova, ki ga določa ta zakon.

Splošna omejitev oziroma prepoved zbiranja tako ne velja za člane lovskih družin, kadar v svojem lovišču izvajajo javne naloge s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, ki jih glede na trenutne razmere določi vsaka posamezna lovska družina, ki člane tudi seznani s pogoji, pod katerimi lahko navedene naloge opravljajo. Vsak član lovske družine pa je dolžan navedene naloge opravljati v skladu z omejitvami, ki jih določi lovska družina, ter upoštevati tudi higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na spletni strani NIJZ, in sicer:

  1. Ohranimo varnostno razdaljo: pazimo, da zagotovimo medsebojno razdaljo najmanj 1,5 metra oziroma 2 metra;
  2. Uporaba mask: obvezna je uporaba mask tudi na prostem, če ni mogoče zagotavljati medosebne razdalje najmanj dveh metrov;
  3. Ohranimo čiste roke: poskrbimo za redno in temeljito umivanje rok. Če umivanje rok ni izvedljivo, si roke pravilno razkužimo;
  4. Ne dotikamo se obraza z nečistimi/neumitimi rokami;
  5. Skrbimo za higieno kihanja in kašlja: upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava);
  6. Ostanimo doma: če zbolimo z znaki akutne okužbe dihal (nahod, kašelj, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah …), ostanemo doma in omejimo stike z ostalimi ljudmi ter upoštevamo zgoraj naštete higienske ukrepe.

II. Izvajanje skupnih lovov:

Skupni lovi so ena izmed oblik lova, s katerimi lovci v skladu z letnim načrtom lovišča izvajamo odstrel divjadi, zato se lahko izvajajo tudi v času splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja. Vendar pa morajo vsi udeleženci skupnega lova upoštevati higienska priporočila NIJZ ter navodila lovovodje. Poleg splošnih navodil, povezanih z izvajanjem skupnega lova, opozori lovovodja vse udeležence skupnega lova, da za zagotovitev varnosti vseh udeležencev na skupnem lovu in zaradi preprečevanja širjenja okužbe s COVID-19 upoštevajo tudi higienska priporočila NIJZ. Tako kot do sedaj sestavi lovovodja seznam vseh udeležencev skupnega lova in ga posreduje starešini LD.

Druženje lovcev po zaključenem skupnem lovu ne spada med naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, zato so z odlokom predpisane splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja zavezujoče tako za lovce kot tudi za lovske družine.

Odlok tako v 2. členu določa, da je začasno prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. Zbiranje do deset ljudi pa je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, ki so objavljena na spletni strani NIJZ.

Ravnanje v nasprotju z odlokom je prekršek po Zakonu o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), za katerega je za posameznika zagrožena kazen od 400 EUR do 4.000 EUR, pravni osebi pa je lahko izrečena globa od 4.000 EUR do 100.000 EUR. Za prekrške iz tega zakona se lahko izreče v hitrem postopku globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.

III. Pregled in prevzem uplenjene divjadi:

Pregled uplenjene divjadi v lovskih družinah tudi v prihodnje opravljajo usposobljene osebe v skladu s higienskimi priporočili NIJZ ter priporočili Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

 1. Usposobljene osebe naj pregled uplenjene divjadi opravijo posamezno. Priporočljivo je, da se v zbiralnici divjadi istočasno zadržuje samo ena oseba.
 2. Lovci za oddajo divjadi obvestijo usposobljeno osebo, da bo opravila pregled. Pregled se lahko opravi tudi kasneje brez prisotnosti uplenitelja.
 3. Ob predaji in ob pregledu naj se med osebami vzdržujejo razdalja več kot 1,5 m. Ob tesnejšem stiku naj osebe uporabljajo navadno kirurško masko.
 4. Po stiku z drugo osebo naj si temeljito umijejo roke s tekočim milom in vodo ter uporabijo papirnate brisače za enkratno uporabo. Kjer ni možnosti umivanja rok, se uporabi alkoholno razkužilo za roke.
 5. Po opravljanem pregledu uplenjene divjadi naj si osebe temeljito umijejo in razkužijo roke; izogibajo naj se dotikanju oči, nosu in ust z rokami, tudi če se uporabljajo zaščitne rokavice.
 6. Površine, ki se jih je dotikalo več oseb, je potrebno razkužiti (kljuke vrat in komor, kavlji za obešanje divjadi, tehtnica, noži …).
 7. Delovna oblačila naj se kemično očistijo, oblačila, za katera je dovoljeno pranje, se opere na 60 stopinj. Uporabi se lahko tudi postopke 48 urnega hranjenja opreme v posebnem prostoru, v katerega osebe stalno ne dostopajo.

Odlok v 6. členu določa, da Vlada Republike Slovenije vsakih sedem dni ugotavlja strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.

Glede na navedeno vas bomo obvestili o morebitni spremembi ukrepov.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Priporočila o izvajanju lovskih aktivnosti v času splošne omejitve zbiranja

Ustavimo afriško prašičjo kugo!

Afriška prašičja kuga (APK) ni nevarna za človeka, je pa lahko smrtonosna za prašiče in ima resne družbeno-ekonomske posledice za prizadete države, vključno z omejitvijo ali prepovedjo lova na okuženih območjih.

Območja, okužena z APK, trpijo znatne finančne izgube, predvsem zaradi omejitev trgovanja ter izvoza mesa in živali, edini način izkoreninjenja bolezni pa je množični zakol rejenih prašičev na prizadetem območju.

Poleg prašičereje in gospodarstva pojav bolezni vpliva tudi na divje živali in lov. Zaradi APK se populacije divjih prašičev občutno zmanjšajo ali celo izginejo, država pa se lahko odloči tudi za omejitev ali popolno prepoved lova na okuženih območjih.

Med letom 2016 in junijem 2020 je afriški prašičji kugi v Evropi podleglo 1,3 milijona prašičev. Glede na podatke iz Sistema EU za poročanje in obveščanje o boleznih živali (ADNS), v Sloveniji še nismo zabeležili pojava bolezni, vendar upoštevajoč razširjenost po Evropi obstaja tveganje, da se bolezen pojavi tudi pri nas, zato je pomembno, da sprejmemo primerne varnostne ukrepe.

Ključni so preventivni ukrepi

Cepiva za APK še ni, zato imajo pri zajezitvi bolezni ključno vlogo skupine in posamezniki, ki so v rednih stikih z domačimi ali divjimi prašiči. Najpogostejši prenašalec poleg okuženih domačih in divjih prašičev je človek, ki lahko virus nezavedno prenaša z okuženo obleko, obutvijo, opremo, mesnimi izdelki, prevoznimi sredstvi iz okuženih držav …

Za zajezitev APK je pomembno pravočasno odkrivanje, preprečevanje in poročanje o sumljivih primerih. Z rednim čiščenjem opreme, preprečevanjem stikov z divjimi prašiči in prepoznavanjem znakov bolezni lahko lovci, rejci in veterinarji ključno prispevajo k preprečitvi širjenja bolezni.

Več TUKAJ

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Ustavimo afriško prašičjo kugo!

Odpoved vseh kinoloških prireditev zaradi COVID-19

Spoštovani.

Vse kinološke prireditve so do nadaljnjega odpovedane zaradi uredbe vlade RS o prepovedi združevanja večjih skupin ljudi na javnih površinah. O datumih prireditev boste obveščeni preko spletne pošte in objavi na naši spletni strani.

Odpovedane prireditve so : 

 • PNZ in TO  – preizkušnja naravnih zasnov in UP za šarivce bo v soboto, dne 17.10.2020 ob 8,00 uri v lovišču LD Ormož, z zbornim mestom pri Domu društev občine Ormož, Ljutomerska c. 30 v Ormožu.
 • PNZ in UP – preizkušnja naravnih zasnov goničev in brak jazbečarjev bo v soboto, dne 17.10.2020 ob 8,00 uri v lovišču LD »Dravinja« Majšperk, zborno mesto je pri lovskem domu,  Stanečka vas  28 pri Majšperku.
 • Državno prvenstvo ptičarjev za prehodni pokal sv. Huberta s podelitvijo CACT-SLO bo v nedeljo, dne 18.10.2020 ob 8,00 uri, lovišče bo določeno naknadno.

V kolikor ste že nakazali prijavnino za katero kinološko prireditev Vam jo bomo vrnili.

Upravni odbor in strokovni svet LKD PTUJ-ORMOŽ

 

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Odpoved vseh kinoloških prireditev zaradi COVID-19

Priporočila v zvezi z izvajanjem lovskih aktivnosti v času začasne splošne omejitve oz. prepovedi zbiranja

Posredujemo sporočilo Lovske zveze Slovenije glede priporočil v zvezi z izvajanjem lovskih aktivnosti v času začasne splošne omejitve oz. prepovedi zbiranja.

______________________________________________________________

Spoštovani,

 

v imenu Lovske zveze Slovenije vam prilogi posredujem priporočila o izvajanju lovskih aktivnosti v času začasne splošne omejitve oz. prepovedi zbiranja.

 

Danes, 9. oktobra 2020 je namreč začel veljati Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20), ki zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 začasno omejuje oziroma prepoveduje zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji.

 

Prosim, da to obvestilo posredujete vsem lovskim družinam vaše OZ.

 

Hvala in lep dan.

 

Dopis LZS :

priporočila v zvezi z izvajanjem lovskih aktivnosti

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Priporočila v zvezi z izvajanjem lovskih aktivnosti v času začasne splošne omejitve oz. prepovedi zbiranja

Bilten e Natura 2000, št. 231 / september 2020

SLOVENIJA

Na Planinskem polju košnjo prilagajajo pticam
V avgustu so pozno kosili tako na travnikih na Planinskem polju, ki jih je Občina Postojna odkupila v okviru projekta KRAS.RE.VITA, kot tudi na travnikih, kjer so z lastniki sklenili pogodbe o varstvu in skrbništvu, skupno na 38 hektarjih. S prilagojenimi kmetijskimi praksami bodo izboljšali dva habitatna tipa, ki izginjata, in tudi tudi življenjske prostore za kosca in pisano penico. Več.

Doseljeni risi – kje so trenutno
V sklopu projekta LIFE Lynx so v Slovenijo in Hrvaško skupno doselili sedem risov, vsi so samci. Od petih risov pripeljanih letos, so si vsaj trije že vzpostavili svoj teritorij – vsaj dva v Sloveniji. Več.

Koga so zapazili v Jovsih
Slovenski center za obročkanje ptic pri Prirodoslovnem muzeju Slovenije je septembra, s sodelovanjem Kozjanskega parka, obročkal ptice v Jovsih. Po dosedanjih podatkih raziskave so Jovsi pomembna točka za prenočitev, počitek in prehranjevanje mnogih selečih vrst ptic, več med njimi varuje Direktiva o pticah: bičja trstnica, čebelar, grahasta tukalica. Več.

Kako varovati premoženje pred velikimi zvermi
V projektu  Interreg Carnivora Dinarica so v sklopu izoževanja javnosti izdali zgibanko Varovanje premoženja pred velikimi zvermi (pdf, 2 strani). V njej so med drugim predstavili kako uporabljati električne ograje za zaščito čred, ter kateri psi se lahko uporabijo za zaščito živine pred velikimi zvermi, vabijo tudi na obisk kmetije dobrih praks Volk. Več.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Aplikacija eNatura2000
Federacija EUROPARC je septembra 2020 objavila brezplačno aplikacijo eNatura2000. Upravljavcem območij Nature 2000 in zasebnim lastnikom zemljišč omogoča inovativen način povezovanja, izmenjave mnenj in izkušenj ter učenja. Več.

Tožbi proti Irski in Slovaški
Evropska komisija je julija 2020 pred Evropskim sodiščem vložila tožbo proti Irski, ker ne izpolnjuje obveznosti po Direktivi o habitatih (več) ter proti Slovaški, ker ta ne presoja načrtovanih sanitarnih sečenj v gozdovih (po Direktivi o habitatih) in ker na primeru divjega petelina po mnenju komisije ne izvaja Direktive o pticah, saj je populacija v 12 območjih upadla na polovico (več).

Postopek za Naturo 2000 v Srbiji
Zavod za varstvo narave Srbije je vzpostavil spletno podstran Natura 2000, kjer so predstavili postopek vzpostavitve omrežja.

BRANJE

Bela krajina – trajnost v kraški pokrajini
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU iz Ljubljane je izdal monografijo Daniela Ribeiro: Bela krajina – Sustainability in a Karst Landscape (pdf, 142 strani).

Metulji in hrošči ter netopirji Goričkega
V okviru projekta Gorička krajina je Javni zavod Krajinski park Goričko izdal publikaciji Metulji in hrošči Goričkega (pdf, 6 strani) in Netopirji na Goričkem (pdf, 2 strani).

Navadni delfin v severnem Jadranu
V znanstveni reviji Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems so objavili pregledno raziskavo o pojavljanju navadnega delfina v Tržaškem zalivu in severnem Jadranu. Navadni delfin je danes najbolj ogrožena vrsta kitov in delfinov v Sredozemlju. Genov T, Kotnjek P, Centrih T. 2020. Occurrence of common dolphins (Delphinus delphis) in the Gulf of Trieste and the northern Adriatic Sea.

Podatki in napovedi o biotski raznovrstnosti
Združeni narodi so izdali poročilo The Global Biodiversity Outlook 5 (pdf, 212 strani) ter Povzetek (pdf, 19 strani).

Povezljivost – ekološka omrežja in koridorji
Organizacija IUCN je izdala publikacijo Hilty, Jodi et al: Guidelines for conserving connectivity through ecological networks and corridors (pdf, 140 strani).

Nova spletna stran nature.scot
Ugledna naravovarstvena vladna organizacija Scottish Natural Heritage se je avgusta 2020 preimenovala v NatureScot, ima tudi novo spletno stran.

NAPOVEDNIK

5. oktober 2020: rok za prijave osnutkov integriranih projektov LIFE.
9-11 november 2020: delavnica Assessment and Management of Natura Freshwater Habitats, Rim, Italija (ni potrjeno)
17-18 november 2020: delavnica Varstvo travniških ptic, Utrecht, Nizozemska.
29. december 2020: rok za prijavo na natečaj Biodiverziteti najbolj prijazen vrt.
31. december 2020: rok za oddajo fotografij na natečaj fotografski natečaj Motivi Natura 2000.
7-15 januar 2021IUCN World Conservation Congress, Marseille, Francija – preloženo.
31. januar 2021: rok za oddajo fotografij na natečaj Biodiverziteta – umetnost življenja 2020.
2-4 februar 2021Global Symposium on Soil Biodiversity, Rim, Italija.

Napoved prireditev v naravnih parkih.

NARAVA NA KRATKO

Imenovan direktor Krajinskega parka Kolpa
Za direktorja Krajinskega parka Kolpa je bil 10. septembra 2020 ponovno imenovan Boris Grabrijan. Več.

Imenovan v.d. direktorja Direktorata za okolje
Vlada je 17. 9. 2020 imenovala Gregorja Klemenčiča za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor. Več.

Imenovana generalni direktor Agencije Republike Slovenije za okolje in direktorica Inštituta za vode RS
Vlada je 10. septembra 2020 imenovala Iztoka Slatinška za generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Manco Čarman za direktorico javnega zavoda Inštitut za vode Republike Slovenije. Več.

Menjavi članov v svetu Krajinskega parka Strunjan
Vlada je 17.9.2020 v Svet Javnega zavoda  Krajinski park Strunjan imenovala nova predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstva za okolje in prostor, razrešila pa dosedanja predstavnika teh dveh ministrstev. Več.

Sprememba vodstva Zavoda za gozdove Slovenije
Vlada RS je 11. septembra 2020 za v. d. direktorja Zavoda za gozdove Slovenije imenovala mag. Janeza Logarja. Več.

Z raziskavami morskih ekosistemov do učinkovitega upravljanja z morskim okoljem
Ob obisku Nacionalnega inštituta za biologijo – Morske biološke postaje Piran (NIB-MBP), se je minister za okolje in prostor seznanil z delovanjem raziskovalne dejavnosti morja in obale. Minister mag. Vizjak je prepričan, da gre za pomemben raziskovalni steber. Več.

Obisk predstavnika ameriške administracije
Slovenijo je v začetku septembra 2020 obiskal vodja biroja za oceane, okoljske in znanstvene zadeve Jonathan Moore. V razgovoru na Ministrstvu za okolje in prostor so kot primer dobre prakse izpostavili sodelovanje v okviru Mednarodne komisije za kitolov, ki ji Slovenija trenutno predseduje. Več.

http://www.natura2000.si/bilten/bilten-e-natura-2000-st-231-september-2020/

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.  Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Bilten e Natura 2000, št. 231 / september 2020

18. DRŽAVNO PRVENSTO SV. HUBERT; LD MARKOVCI, 18.10.2020

Posredujem vam obvestilo in objavo razpisa 18. državnega prvenstva ptičarjev, za prehodni pokal Sv.Huberta, s podelitvijo CACT-SLO .

Prvenstvo bo v  nedeljo, dne  18. oktobra 2020 s pričetkom ob 8.00 uri v lovišču LD Markovci. 

Zbor udeležencev tekme bo na dan prireditve ob 8.00 uri pri lovskem domu LD Markovci, Sobetinci  47, Markovci.

Vse dodatne informacije dobite na tel. št. (041 668 342) Vili Postružnik.

Prispevek – prijavnina za udeležbo psa in vodnika na tekmi znaša  50,00 € in se vplača na TRR, št.:  0420 – 2000 – 0764 – 491 ( NKB Maribor, PE Ptuj).

Vse podrobnosti so v prilogi. Prav tako prijava. Rok za prijavo je do 11.10.20 na e-naslov : zveza.ptuj.ormoz@gmail.com

Kinološki pozdrav.

v prilogi : prijavnica in pravilnik

______________________________________________________________

Skladno s priporočili NIJZ za preprečevanja prenosa okužbe s covid-19 je organizator dolžan zagotavljati evidenco prisotnih. V ta namen morajo vsi udeleženci ob vstopu podpisati izjavo covid-19, ki jo organizator hrani 30 dni.

Na prireditvi je obvezno upoštevati priporočila za ravnanje v zvezi s preprečevanjem širjenja okužbe s covid-19:

 • uporaba zaščitne maske, ki jo udeleženci zagotovijo sami,
 • razkuževanje rok,
 • vzdrževanje minimalne varnostne razdalje 1,5 m.

Če sumite da imate vročino, nahod ali kihate /znaki Covid-19/ vas prosimo, da se tekmovanja ne udeležite. 

 

razpis_sv_hubert_2020

 

pravilnik_sv_hubert

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za 18. DRŽAVNO PRVENSTO SV. HUBERT; LD MARKOVCI, 18.10.2020

OBVESTILO: Pred začetkom skupnih lovov

Začenja se obdobje skupnih lovov. Poleg pravil obnašanja, s katerimi poskrbimo za varnost vseh udeležencev skupnih lovov, smo dolžni upoštevati tudi priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje širjenja okužbe s covid-19.

Foto: Urša Kmetec

Priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe s covid-19:

 • Ohranimo razdaljo.

Ko se družimo z osebami izven skupnega gospodinjstva, pazimo, da vzdržujemo medsebojno razdaljo najmanj 1,5 metra oziroma 2 metra.

 • Uporaba mask.

Je obvezna tudi na prostem, če ni mogoče zagotavljati medosebne razdalje najmanj dveh metrov. V zaprtih javnih prostorih so maske z nekaj izjemami obvezne ne glede na to, ali lahko vzdržujemo medosebno razdaljo.

 • Ohranimo čiste roke.

Poskrbimo za redno in temeljito umivanje rok. Če umivanje rok ni izvedljivo, si roke pravilno razkužimo.

 • Ne dotikamo se obraza z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Skrbimo za higieno kihanja in kašlja.

Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava).

 • Ostanimo doma.

Če zbolimo z znaki akutne okužbe dihal (nahod, kašelj, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah …), ostanemo doma in omejimo stike z ostalimi ljudmi ter upoštevamo zgoraj naštete higienske ukrepe.

 

Lovske družine morajo poskrbeti, da se pregled uplenjene divjadi s strani usposobljenih oseb opravlja v skladu z vsemi splošnimi varnostnimi priporočili in ukrepi.

 • Usposobljene osebe naj pregled uplenjene divjadi opravijo posamezno. Priporočljivo je, da se v zbiralnici divjadi istočasno zadržuje samo ena oseba.
 • Lovci za oddajo divjadi obvestijo usposobljeno osebo, da bo opravila pregled. Pregled se lahko opravi tudi kasneje brez prisotnosti uplenitelja.
 • Ob predaji in ob pregledu naj se med osebami vzdržujejo razdalja več kot 1,5 m. Ob tesnejšem stiku naj osebe uporabljajo navadno kirurško masko.
 • Po stiku z drugo osebo naj si temeljito umijejo roke s tekočim milom in vodo ter uporabijo papirnate brisače za enkratno uporabo. Kjer ni možnosti umivanja rok, se uporabi alkoholno razkužilo za roke.
 • Po opravljanem pregledu uplenjene divjadi naj si osebe temeljito umijejo in razkužijo roke; izogibajo naj se dotikanju oči, nosu in ust z rokami, tudi če se uporabljajo zaščitne rokavice.
 • Površine, ki se jih je dotikalo več oseb, je potrebno razkužiti (kljuke vrat in komor, kavlji za obešanje divjadi, tehtnica, noži …).
 • Delovna oblačila naj se kemično očistijo, oblačila, za katera je dovoljeno pranje, se opere na 60 stopinj. Uporabi se lahko tudi postopke 48 urnega hranjenja opreme v posebnem prostoru,v katerega osebe stalno ne dostopajo.

 

Želimo vam dober pogled!

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za OBVESTILO: Pred začetkom skupnih lovov

Dnevi lovskega strelstva 2020 – URADNI REZULTATI

Na strelišču Gaj – Pragersko so od 4. do 6. septembra potekali Dnevi lovskega strelstva 2020, v okviru katerih je LZS izvedla Državno prvenstvo v strelski kombinaciji za veterane in super veterane 2020 in Državno prvenstvo v strelski kombinaciji OPEN 2020.

 

 

Priznanja najboljšim strelcem in strelkam ter ekipam so po zaključku tekmovanj podelili predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS Matija Janc, podpredsednik Lovske zveze Slovenije doc. dr. Srečko Felix Krope in podpredsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS Tomaž Trotovšek.

DNEVI LOVSKEGA STRELSTVA 2020 – URADNI REZULTATI SO DOSTOPNI TUKAJ.

OPRAVIČILO

Če delaš grešiš, tako sem tudi jaz naredil napako, ki jo je potrebno popraviti in priznati. Napaka se je zgodila pri veteranih ekipno golobi – pri OZ Maribor je prišlo do napake pri pisanju: namesto 144 točk je bilo napisanih 114 točk, zato je bil Maribor na 8. mestu namesto na  1. mestu.

DRŽAVNO PRVENSTVO VETERANI GOLOBI 2020 EKIPNO
OZ TRAP 1 TRAP 2 TOČKE MESTO
Maribor 132 144 276 1
Kočevje 132 140 272 2
SK ZLD 144 126 270 3
Zasavje 138 132 270 3
Ljubljana 126 142 268 5
Koroška 124 134 258 6
Bela Krajina 130 122 252 7
Posavje 120 128 248 8
Gorenjska 114 130 244 9
Prekmurje 118 122 240 10
Ptuj Ormož 122 116 238 11
Gorica 108 110 218 12

Opravičujem se tudi OZ Kočevje, ki se tako uvrsti na 2. mesto, OZ Savinjsko-Kozjanska in OZ Zasavje pa si delita 3. mesto. OZ Savinjsko-Kozjanska bomo podelili dodatne medalje in pokal za 3. mesto.

Predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje Matija Janc

 

 

 

S strani Zveze lovskih družin Ptuj-Ormož vsem našim strelcem in srelkam še enkrat iskrene čestitke!

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Dnevi lovskega strelstva 2020 – URADNI REZULTATI

Tradicionalno tekmovanje na glinaste golobe = 20. in 21. 6. 2020 na strelišču LD v Miklavžu pri Ormožu

Lovska družina Vinski vrhovi, v okviru krajevnega praznika Miklavž pri Ormožu, prireja tradicionalno tekmovanje na glinaste golobe, ki bo dne 20. in 21. 6. 2020 na strelišču LD v Miklavžu pri Ormožu. V soboto, 20. 6. 2020, od 16.00 dalje poteka trening z možnostjo tekmovalnih nastopov. V nedeljo, 21. 6. 2020, od 09.00 dalje pa samo tekmovalni nastopi. Prva nagrada 200 €, druga nagrada 100 € in tretja nagrada 50 €. Nagrade bodo tudi praktične.


V ekipnem tekmovanju, ekipo sestavlja 5 strelcev z iste LD, se strelja na 10 izpuščenih golobov v športnem položaju. Za rezultat se štejejo 4 najboljši strelci, rezultat najslabšega se črta. Prijava ekip v nedeljo do 14.00. Pri končni razvrstitvi se v primeru enakega rezultata upošteva rezultat petega strelca. Tekmuje se do 18.00.
V pokalnem tekmovanju se strelja na 10 izpuščenih golobov, športni položaj. Število prijav je neomejeno. V primeru enakega rezultata se za razvrstitev šteje naslednja boljša serija. Tekmovanje traja do 18.00 ure.


V nagradnem tekmovanju se strelja na 10 izpuščenih golobov, športni položaj. Število prijav je neomejeno. V primeru enakega rezultata se za razvrstitev upošteva naslednja boljša serija strelca. V primeru enakih rezultatov po navedenem kriteriju se upošteva čas prijave (kdo je prej prijavljen). Tekmuje se do 18.00.
V tekmovanju veteranov (nad 60 let) se strelja na 10 golobov, športni položaj, število prijav je neomejeno. V primeru enakega rezultata se šteje naslednja najboljša serija. Tekmuje se do 18.00.


V tekmovanju na odojka (nedelja-lovski položaj) se strelja v parih na 5 glinastih golobov (oba skupaj 10). V primeru enakega rezultata pari razstreljujejo do končne odločitve. Začetek tekmovanja je ob 19.00.
Za vse informacije smo vam na voljo na telefonu: 040 768 040-Anton Šnajder.

Obvezno: prijave ekip LD s seznamom strelcev pošljite na mail srecko.krope@siol.net do 19. 6. 2020.


Tajnik:                                                       Predsednik UO
Doc. dr. Srečko F. Krope                        Anton Šnajder

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Tradicionalno tekmovanje na glinaste golobe = 20. in 21. 6. 2020 na strelišču LD v Miklavžu pri Ormožu