Podatki o odvzemu divjadi v Ptujsko – Ormoškem lovsko upravljavskem območju v letu 2017

SRNJAD
Srnjad je v Ptujsko-Ormoškem lovsko upravljavskem območju (v nadaljevanju LUO), ki zajema 30 lovišč, najbolj zastopana vrsta divjadi. V letu 2017 je bil plan odvzema 3500 kosov. Realizacija odvzema je 3635 kosov oz. 103,86 %.Od tega je bilo odstreljenih 2902 kosov, ostalo so izgube: največ na cestah – 548 kosov, zguba po psih 46 kosov, 19 kosov kosilnica (te izgube po kmetijski mehanizaciji so primerljive s cestami, ker niso evidentirane košnja, žetev, mulčenje strnišč). Telesne teže srnjadi so v povprečju zadnjih let, vendar ima nekaj družin že probleme z doseganjem odstrela, predvsem zaradi izredno velikega obsega povoza. Zadnjih nekaj let smo na Ptujsko – Ormoškem področju priča velikim posegom v naravno okolje, kot npr. avtocesta Maribor – Ptuj, gradnja nove železniške proge Pragersko – Ljutomer z mnogimi podvozi in nadvozi, gradnja avtoceste Ptuj – Podlehnik, žične ovire na meji s Hrvaško. Zaradi teh posegov bomo morali biti v bodoče bolj previdni pri načrtovanju odvzema za to vrsto divjadi.

DIVJI PRAŠIČ
Odvzem divjega prašiča je bil najvišji do sedaj, znašal je 533 kosov v celotnem Lovsko upravljavskem območju Ptuj-Ormož. Lovske družine, ki gospodarijo z divjim prašičem, so odvzele 428 kosov, izven gojitvenega območja pa je bil odvzem 105 osebkov. Škode po divjem prašiču so pričakovane, predvsem zaradi povečevanja številčnosti te vrste, in so bile ocenjene ter sporazumno dogovorjene oziroma rešene z lastniki zemljišč.

MUFLON
Realizacija odvzema muflona je izpolnjena oziroma celo presežen. Od planiranih 90 kosov muflona je bilo odvzetih iz narave 98 muflonov. Prijavljene škode po muflonih v preteklem letu ni bilo.

GAMS
Plan odvzema za leto 2016 pri gamsu je bil 9 kosov .Odstreljenih je bilo 6 kosov izgub nismo zaznali pri tej lovni vrsti , tako da je realizacija odvzema 66,67%.Z gamsom gospodari 5 lovskih družin Ptujsko Ormoškega OZUL-a.

JELENJAD
Jelenjad je v našem LUO samo prehodna in slučajna. Odvzem v letu 2017 je bil 8 kom in sicer vse osebki moškega spola (3 kom lanščaki, 4 kom jelen v starosti od 2-4 leta in 1 kom v starosti od 5-9 let).

DAMJAK
V letu 2017 je bil pri damjaku izvršen odstrel v višini 6 kosov, kar pa je posledica pobegov iz obor, ki jih je na področju Ptujsko – Ormoškega LUO vedno več.

LISICA
Populacija lisic je na našem področju močna in stabilna. Glede na upadanje številčnosti male divjadi (fazan, poljski zajec) je lov na lisico postal zanimiv zaradi raznolikosti lova in premetenosti lovine. Za leto 2017 je bil plan odvzema 1370 kosov, realizacija plana pa je znašala 1548 kosov ali 115,62%.

JAZBEC
Plan odvzema jazbeca za leto 2017 je znašal 88 kosov, realiziran odvzem je bil 106 kosov ali 120,45 %. Glede na stalno in relativno močno populacijo jazbeca v našem LUO bi bilo smiselno, da z odstrelom bolj posegamo v številčnost te vrste, tudi v korist male divjadi.

KUNA BELICA, KUNA ZLATICA
Plan odvzema kune belice za Ptujsko-Ormoško LUO za leto 2017 je bil 103 kosov, dosežen odvzem pa je 104 kosov ali 100,97 %.
Pri kuni zlatici je bil za leto 2017 plan odvzema 33 kosov, realizacija pa je bila 37 kosov ali 112,12%.
Obe vrsti kun sta večinoma slučajna lovina pri lovu na drugo divjadi. Zaradi dinamičnosti je smiselno lov na kune znova obuditi, tudi zaradi uporabe lovskega psa.

SIVA VRANA
Plan odvzema v letu 2017 je bil 810 kosov, realizacija odvzema je znašala 941 kosov ali 116,17 %. Povečevanje številčnosti te vrste je zaskrbljujoče.
SRAKA
Plan odvzema 106 kosov, realizacija 101 kosov ali 95,28% v letu 2017.
ŠOJA
Plan odvzema za leto 2017 je 150 kosov, realizacija odvzema je 128 kosov ali 85,33 %.

 

Pripravil:
Peter Kovačec, predsednik komisije za gospodarjenje in gojitev divjadi,
Območno združenje upravljavcev lovišč (OZUL) Ptujsko Ormoškega Lovsko upravljavskega območja (LUO).

Ta vnos je bil objavljen v O NAS. Zaznamek za trajno povezavo.