OZUL

OBMOČNO ZDRUŽENJE UPRAVLJALCEV LOVIŠČ

Ptujsko-Ormoško lovsko upravljavsko območje je bilo ustanovljeno na ustanovnem občnem zboru dne 23.2.2006. Na tem območju je 30 lovišč, s katerimi gospodari 30 lovskih družin.
Lovišča se združujejo v štiri lovsko gojitvene bazene: Haloški, Bočki, Podravski in Slovenje goriški lovsko gojitveni bazen.
Rdeča nit dela IO OZUL-a ter komisij je načrtovanje ter izvajanje skupnih nalog in ukrepov pri upravljanju lovišč ter doseganju ciljev pri uresničevanju lovskih in naravovarstvenih nalog, ki izhajajo iz zakonov in drugih predpisov in ki urejajo področje divjadi in lovstva ter varstvo naravnih dobrin in okolja. Osnova za delo komisij ter IO OZUL-a so letni načrt dela ter letni in 10-letni lovsko upravljavski načrti za posamezno upravljavko ter celotno LUO. Istočasno pa IO LUO skrbi tudi, da pooblaščene osebe skrbijo za reden vnos podatkov v lovsko informacijski sistem LISJAK in tako omogočajo nemoten pretok podatkov med vsemi uporabniki sistema. To je še posebej vidno na koncu, ko je bilo potrebno pripraviti vse potrebne podatke za izvedbo pregleda odvzema divjadi ter kategorizacijo.

Predsednik IO OZUL: Peter Kovačec, 040 779 929

Znotraj OZUL-a delujejo:
– komisija za gospodarjenje in gojitev divjadi (kot centralna komisija), katere člani so vsi gospodarji lovskih družin (predsednik Peter KOVAČEC)
– komisija za gospodarjenje in gojitev divjega prašiča (predsednik  Franc TRAFELA),
– komisija za gospodarjenje in gojitev muflona (predsednik BOŠTJAN PLAZNIK)
– komisija za gospodarjenje in gojitev male divjadi (predsednik Anton HLUPIČ)

AKTUALNO:

– PREGLED ODSTRELA IN IZGUB DIVJADI V LETU 2010